Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Notice.

Uitgiftedatum: 20/05/2018
Revisiedatum: 13/03/2022

BLCC zet in op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

BLCC behoudt zich het recht voor om deze Privacy notice te allen tijde te kunnen wijzigen.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

BLCC zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kunt toevertrouwen.

In de contacten die u heeft met BLCC verzamelen en verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

Hieronder geven wij u meer info rond welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we hiermee omgaan.

Doel en rechtmatigheid

BLCC zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. aankoop van taal- of communicatieopleiding, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat BLCC alle gegevens goed beveiligt. Hiertoe nemen wij de nodige technische en organisatorische maatregelen, BLCC voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een sterk wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door BLCC verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. opleiding geven, toegang verlenen op e-learning tools, e-assessment tools, …) Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief op onze website. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Indien BLCC om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Verwerkte persoonsgegevens

Volgende gegevens kunnen door BLCC verzameld en verwerkt worden:

Identificatie- en contactinformatie
naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht, nationaliteit, moedertaal …;

Gegevens die eigen zijn aan de dienstverlening van BLCC:
informatie over de werkcontext en functie, taalniveau, progressie, doelstellingen, …

logingegevens gelinkt aan gebruikersaccount voor online learning tools

leergedrag op het online leerplatform van BLCC

In geval van gebruik van webshop:
financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

Gegevens ivm de communicatie met BLCC
Feedback via onze verschillende communicatiekanalen omtrent uw samenwerking met BLCC, campagne historiek, communicatievoorkeuren, contact historiek, surveys, ...;

Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de online leeromgevingen die BLCC inzet tijdens trainingen:
Zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, …

Voor een volledig overzicht van de diensten waarin persoonsgegevens worden verzameld kunt u terecht bij ons privacybeleid van BLCC.

Delen van persoonsgegevens door BLCC

BLCC kan de persoonsgegevens die verwerkt worden delen met partners en leveranciers wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor het realiseren van onze dienstverlening.

Met deze derden zijn steeds overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens bieden.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gewenst is, zullen we steeds uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese economische regio.

Uw rechten

Welke rechten heeft een betrokkene?

Als betrokkene of data subject heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren. Dit laatste is niet van toepassing voor BLCC, die niet aan automatische besluitvorming of profilering doet.

Alle communicatie in verband met de verwerking zal in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal verspreid worden.

De informatie wordt schriftelijk of met andere middelen zoals elektronische middelen verstrekt. Indien de betrokkene een elektronische vraag indient, wordt de informatie via elektronische weg verschaft tenzij anders gevraagd. Informatie kan slechts mondeling meegedeeld worden op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

Hoe verloopt de communicatie?

U stuurt een mail naar Kathleen.Heireman@blcc.be met een duidelijke omschrijving van uw verzoek.

Antwoordtermijn
Binnen de maand na ontvangst van het verzoek informeert BLCC de betrokkene over het gevolg. Ook indien BLCC geen gevolg zal geven aan het verzoek wordt de betrokkene hiervan ingelicht met toelichting waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. Daarbij wordt ook de betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep in te stellen bij de rechter.

De standaard antwoordtermijn van één maand kan indien nodig met twee maanden worden verlengd. Binnen de maand moet de betrokkene op de hoogte gebracht worden van de verlenging.

Kostprijs
Het verstrekken van de nodige informatie gebeurt kosteloos. Tenzij het verzoek van de betrokkene buitensporig of ongegrond is vanwege hun repetitief karakter. In dat geval zijn er twee opties.

  1. Een redelijke vergoeding aanrekenen volgens de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of de communicatie of de gevraagde maatregelen gepaard gaan.
  2. Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Specifieke instructies ‘uitvoeren maatregel i.f.v. aangevraagd recht’.

Recht van inzage
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via kathleen.heireman@blcc.be. Kathleen Heireman zorgt ervoor dat de betrokkene inzage krijgt al zijn/haar gegevens. Deze worden via mail naar de betrokkene doorgestuurd.

De standaard antwoordtermijn van één maand kan indien nodig met twee maanden worden verlengd. Binnen de maand moet de betrokkene op de hoogte gebracht worden van de verlenging.

Recht op rectificatie
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via kathleen.heireman@blcc.be en vermeldt duidelijk welke gegevens veranderd moeten worden. Kathleen Heireman zorgt ervoor dat de veranderingen worden geïmplementeerd op alle nodige plaatsen en bevestigt dit bij de betrokkene.

Recht op gegevenswissing – recht op vergetelheid
Tenzij anders afgesproken in een overeenkomst met een klant, wist BLCC standaard geen gegevens. De betrokkenen neemt hiertoe contact op met Kathleen Heireman via kathleen.heireman@blcc.be Kathleen Heireman zorgt ervoor dat alle gegevens van de betrokkene gewist worden en bevestigt dit bij de betrokkene

Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via kathleen.heireman@blcc.be en beschrijft duidelijk en vermeldt expliciet welke beperkingen gewenst zijn. Kathleen Heireman analyseert de vraag, expliciteert eventuele gevolgen van de beperking bij de betrokkene en zorgt ervoor dat de beperking wordt doorgevoerd en de betrokkene ingelicht van de ondernomen stappen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via kathleen.heireman@blcc.be en vermeldt duidelijk welke gegevens overgedragen moeten worden. Kathleen Heireman zorgt ervoor dat de gegevens naar de betrokkene overgedragen worden, onder voorbehoud van technische haalbaarheid.

En ook: Recht van bezwaar
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan BLCC of akkoord te gaan met de verwerkingen. Dit kan echter een correcte dienstverlening door BLCC in gevaar brengen. Indien u dit recht wil uitoefenen, neem dan contact op met kathleen.heireman@blcc.be. Kathleen Heireman zal u contacteren om uw vraag te onderzoeken.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

BLCC is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor BLCC? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel

Functionaris gegevensbescherming

BLCC

Pres. Kennedylaan 9B, 8500 Kortrijk
+32(0)56 22.73.51

Kathleen Heireman – Kathleen.Heireman@blcc.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Gegevensbeschermingautoriteit (GBA). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit

GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit

BLCC is in veel gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van BLCC de verwerkingsverantwoordelijke zijn. BLCC is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.